...
أمل الدوسري

Style Guide

This page outlines the current styles and standards for the أمل الدوسري website.

Colors

An overview of this site's brand colors.
action
Action
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
Comp
primary
Primary
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
Comp
secondary
Secondary
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
Comp
accent
Accent
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
Comp
base
Base
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
Comp
shade
Shade
Ultra Light
Light
Medium
Dark
Ultra Dark
primary
Trans 10
Trans 20
Trans 40
Trans 60
Trans 80
Trans 90
secondary
Trans 10
Trans 20
Trans 40
Trans 60
Trans 80
Trans 90
accent
Trans 10
Trans 20
Trans 40
Trans 60
Trans 80
Trans 90
base
Trans 10
Trans 20
Trans 40
Trans 60
Trans 80
Trans 90
shade
Trans 10
Trans 20
Trans 40
Trans 60
Trans 80
Trans 90

Typography

Below is an overview of responsive typography sizes and weights for this site. These are computed from a base size and a mathematical scale.
Headings
H1 (--xxl)

Heading 1 Regular

Heading 1 Medium

Heading 1 Bold

H2 (--xl)

Heading 2 Regular

Heading 2 Medium

Heading 2 Bold

H3 (--l)

Heading 3 Regular

Heading  Medium

Heading 3 Bold

H4 (--m)

Heading 4 Regular

Heading 4 Medium

Heading 4 Bold

H5 (--s)
Heading 5 Regular
Heading  Medium
Heading 5 Bold
H6 (--xs)
Heading 6 Regular
Heading 6 Medium
Heading 6 Bold
Body Text
BODY TEXT (--m)
Text m Regular
Text m Medium
Text m Bold
SMALL TEXT (--s)
Text s Regular
Text s Medium
Text s Bold
XTRA SMALL TEXT (--xs)
Text xs Regular
Text xs Medium
Text xs Bold
Examples

Heading 1 (H1)

This is large text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heading 2 (H2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heading 3 (H3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heading 4 (H4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading 5 (H5)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading 6 (H6)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Buttons

Solid and outline buttons are available across all color sets including black and white.
BUTTON SCALE
Button XS
btn--primary / btn--xs
Button S
btn--primary / btn--s
Button M
btn--primary / btn--m
Button L
btn--primary / btn--l
Button XL
btn--primary / btn--xl
Button XXL
btn--primary / btn--xxl

Widths

There are six values you can use to control element width. They're automatically responsive.
--width-xs
--width-s
--width-m
--width-l
--width-xl
--width-xxl

Section Padding

Padding for sections is responsive and based on a multiplier of the core spacing system.
None
XS
S
M
L
XL
XXL

Spacing

There are six levels of responsive spacing calculated from a base size and a mathematical scale. This ensures margin, padding, and gaps all match perfectly.
--space-xs
--space-s
--space-m
--space-l
--space-xl
--space-xxl

Element Padding

Here are the six levels of spacing visualized as padding.

Card

This is a card with XS padding. Its content is pretty close to the edges.

Card

This is a card with S padding. It has a little bit tighter padding.

Card

This is a card with M padding. It has standard breathing room.

Card

This is a card with L padding. It has extra breathing room.

Card

This is a card with XL padding. It has significant breathing room.

Card

This is a card with XXL padding. Avoid using this in a confined space.

Shadows

There are three multi-layer box shadows to choose from.
Box shadow M
Box shadow L
Box shadow XL

Border radius

There are six border radius values calculated from a base size and a mathematical scale.
Rounded XS
Rounded S
Rounded M
Rounded L
Rounded XL
Rounded XXL
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.